ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ” STEAM 4 INNOVATOR : พัฒนาทักษะนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าสู่ชุมชนท้องถิ่น ” ในวิถีใหม่ (NEW NORMAL) 30 มกราคม 2564

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
” STEAM 4 INNOVATOR : พัฒนาทักษะนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าสู่ชุมชนท้องถิ่น ” ในวิถีใหม่ (NEW NORMAL)
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย