ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมพร้อมสู่อนาคต! สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

5 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัล จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมที่จะเป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัล โครงการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของสาขาวิชาฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต