ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

เศรษฐศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย เตรียมนักศึกษาสู่โลกเศรษฐกิจยุคใหม่

5 มิถุนายน 2567 – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่นักเศรษฐศาสตร์ ณ ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ 19315 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวสกุญญา ตั้งคงนุช (พี่ปอนด์) รหัส 43 และ นายประกาศิต คนรู้ (พี่ไบรอัน) รหัส 56 ศิษย์เก่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และให้คำแนะนำแก่นักศึกษา โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่นักเศรษฐศาสตร์” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจและสังคมต่อไป