ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงวัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนวันที่ 15 มิถุนายน 2564

โครงการคณะวิทยาการจัดการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
เสริมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงวัย
กิจกรรม “เสริมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงวัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน”
ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม