ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมการเป็นคนดีศรี วจ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64)

เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมการเป็นคนดีศรี วจ.
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม