ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 14 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ให้กับอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม