ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันที่ 7พ.ย.63

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะวิทยาการจัดการได้จัด โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ ขั้น ๓ อคารปฏิบัติการสหวิทยการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม