ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ สร้างอาชีพเสริมและคืนข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบแบบบูรณาการ

โครงการ สร้างอาชีพเสริมและคืนข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : U2T)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม