สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนำเข้าและส่งออก ระดับ 1 (ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 20 กรกฎาคม

Read more