Author: admin

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การเขียนแผนธุรกิจที่พักอย่างไรให้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคาร โดย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ย

Read More
ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนำเข้าและส่งออก ระดับ 1 (ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 20 กรกฎาคม

Read More