โครงการปัจฉิมนิเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น

โครงการปัจฉิมนิเทศแล

Read more

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ” สำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 1/62

“โครงการอบรมพัฒนาศัก

Read more

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การให้ทุนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

???ประกาศคณะวิทยาการ

Read more

สาขาวิชาการจัดการ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านหลักสูตร การประกันคุณภาพ และการฝึกงาน ของสาขาวิชาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย

สาขาวิชาการจัดการ ม.

Read more