สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาการท่องเที่ย

Read more

คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพการเกษตร บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การส่งเสริมและพัฒนาศ

Read more