อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติงานในการฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์คณะวิทยาการจั

Read more

บรรยากาศการถ่ายภาพของบัณฑิตและครอบครัวของการฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ

บรรยากาศการถ่ายภาพขอ

Read more

โครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more