การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม” ครั้งที่ 8 (THM Fair 2021)

สาขาวิชาการท่องเที่ย

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตรบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”วันที่2

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตรบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลและนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เข้ารับใบประกาศนียบัตรจาก รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.เหมวดี กายใหญ่ คณ

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนการเงินและเขียนโครงการเพื่อขอเสนองบประมาณประจำปี 2565

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประเมินคุณภาพการศ

Read more

คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more