การประชุมโครงการการจัดทำแผนการเงินและเขียนโครงการเพื่อขอเสนองบประมาณประจำปี 2565

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประเมินคุณภาพการศ

Read more

คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

อาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง ผู้รับผิดชอบโครง U2T และทีมผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยได้เข้ารอบ 5 ทีม ของการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

คณะวิทยาการจัดการ อา

Read more