พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและผสานวิธี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพ

Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนบทความวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 4 และ 5

Read more

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การแสดงเบื้องต้น Basic Acting Workshop” โครงการ “พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)

นักศึกษาสาขาวิชานิเท

Read more