โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ

คณะวิทยาการจัดการ จั

Read more

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์วันที่29สิงหาคม2563

สาขาวิชาการท่องเที่ย

Read more

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์

สาขาวิชาการท่องเที่ย

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจดิจิทัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพ

Read more