โครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ เรื่อง.เรียนดี กายดี จิตดี สู้ภัยโควิด-19

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การฝึกอบรมภาษาจีน ” ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read more