กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถีบเลาะปากตม

โครงการทดลองการท่องเ

Read more

กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นรองรับนักท่องเที่ยว “ข้าวปู้นอ้อน และ ข้าวจี่”

โครงการสร้างอัตลักษณ

Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม “ลำตับเตา”

โครงการสืบสานภูมิปัญ

Read more

กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นรองรับนักท่องเที่ยว “ขันหมากเบ่ง”

โครงการสร้างอัตลักษณ

Read more

การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T ตำบลอาฮีและตำบลร่องจิก

โครงการติดตาม การปฏิ

Read more

การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T ตำบลนาแขมและตำบลปากตม

โครงการติดตาม การปฏิ

Read more

โครงการ สร้างอาชีพเสริมและคืนข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบแบบบูรณาการ

โครงการ สร้างอาชีพเส

Read more

โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน รายวิชาฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2564

      ดูภาพกิจก

Read more