อาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง ผู้รับผิดชอบโครง U2T และทีมผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยได้เข้ารอบ 5 ทีม ของการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

คณะวิทยาการจัดการ อา

Read more

การส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดูเพื่อสร้างอาชีพใหม่เพิ่มรายได้ในตำบลนาแขม ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3

โครงการส่งเสริมทักษะ

Read more

ส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อความันคงทางอาหารและการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร U2T

โครงการส่งเสริมทักษะ

Read more

การทำสบู่สมุนไพรสร้างอาชีพเสริม ณโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านภูบ่อบิด วันที่ 17 มิถุนายน 2564

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more