การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่(New Normal)” สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

“การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 11 มิถุน

Read more

ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เรื่องการเตรียมจัดอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย

Read more

การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุน

Read more

อบรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ “ระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี”

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more