การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)วันที่ 26 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏ

Read more

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)วันที่ 25 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏ

Read more