โครงการบริหารจัดการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

โครงการบริหารจัดการก

Read more

ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย

นางเบญจวรรณ ตัญญู พา

Read more

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การพัฒนาและ (ร่าง) ป

Read more

การสัมภาษณ์โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลกับนักศึกษา Wil กลุ่มวิชาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ (Module 1)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ด

Read more

โครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาซน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 12 มีนาค

Read more

ปัจฉิมนักศึกษาและนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ดิจิทัล : WIL

ปัจฉิมนักศึกษาและนำเ

Read more