การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการทำงานจริง ด้านการค้าชายแดนและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการโลจ

Read more

ผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ จากการลงพื้นที่ สร้างนวัตกรรม พัฒนา ต่อยอด ยกระดับรายได้แก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยา

Read more

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก

Read more

การออกแบบสื่อมัลติมีเดียด้วยอินโฟกราฟฟิคส์และการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ขั้น แอดวานซ์ วันที่ 2

เมื่อวันที่8พ.ย.63 ส

Read more