พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เห

Read more