คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประชุมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

ประชุมจัดทำร่างและจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การประชุมชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสอบฯและแนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ

คณะวิทยาการจัดการประ

Read more

อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more