คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

คณะวิทยาการจัดการยิน

Read more

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน

Read more

คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชกัฏกาญจนบุรี

คณะวิทยาการจัดการยิน

Read more

การประชุม ถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

การประชุม ถ่ายทอดแผน

Read more

การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการทำงานจริง ด้านการค้าชายแดนและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการโลจ

Read more

ผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ จากการลงพื้นที่ สร้างนวัตกรรม พัฒนา ต่อยอด ยกระดับรายได้แก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยา

Read more