นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล เข้ารับมอบเกียรติบัตรการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ “ทำดี..ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓

นางสาวกฤตพร หล้าฤทธิ

Read more

การติดตามการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการได้

Read more