การส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดูเพื่อสร้างอาชีพใหม่เพิ่มรายได้ในตำบลนาแขม ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3

โครงการส่งเสริมทักษะ

Read more

ส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อความันคงทางอาหารและการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร U2T

โครงการส่งเสริมทักษะ

Read more

การทำสบู่สมุนไพรสร้างอาชีพเสริม ณโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านภูบ่อบิด วันที่ 17 มิถุนายน 2564

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การให้ความรู้และการจัดทำบัญชีครัวเรือน (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : U2T)

การอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

อบรมปรับพื้นฐานสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 15 มิถุน

Read more

เสริมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงวัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนวันที่ 15 มิถุนายน 2564

โครงการคณะวิทยาการจั

Read more

การอบรมปรับพื้นฐานสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 14 มิถุน

Read more

การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่(New Normal)” สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

“การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 11 มิถุน

Read more