โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน รายวิชาฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2564

      ดูภาพกิจก

Read more

การวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การวิพากษ์หลักสูตร (

Read more

วิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

วิพากษ์หลักสูตร (ภาย

Read more

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่การประกวดนวัตกรรมในรูปแบบ Work Based Education ครั้งที่ 1 วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564

การประกวดนวัตกรรมในร

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเพชรเจริญ เข้าตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนแบบ on-site ภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.

Read more

กิจกรรมการเจรจาคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ CLMV และ จีน

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การเตรียมการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน

พนักงานในสถาบันอุดมศ

Read more

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน

พนักงานในสถาบันอุดมศ

Read more