การฝึกอบรมภาษาจีน ” ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read more

การสังเคราะห์ข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) :

การสังเคราะห์ข้อมูลโ

Read more

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่รอบรับตรง

สาขาวิชาการจัดการธุร

Read more

โครงการฝึกอบรมภาษาจีน ” ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ” “汉语交流培训项目” 黎府皇家大 学

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

“การเขียนรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร”

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ ” STEAM 4 INNOVATOR : พัฒนาทักษะนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าสู่ชุมชนท้องถิ่น ” ในวิถีใหม่ (NEW NORMAL) 30 มกราคม 2564

คณะวิทยาการจัดการ ได

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ ” STEAM 4 INNOVATOR : พัฒนาทักษะนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าสู่ชุมชนท้องถิ่น ” ในวิถีใหม่ (NEW NORMAL) 29 มกราคม 2564

คณะวิทยาการจัดการ ได

Read more