กิจกรรมแสดงสินค้า พวงกุญแจ กล้วยฉาบ กระเป๋าจักสาน สายคล้องหน้ากากอนามัย สบู่ใบเตยหอม

โครงการทดลองการท่องเ

Read more

กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถีบเลาะปากตม

โครงการทดลองการท่องเ

Read more

กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นรองรับนักท่องเที่ยว “ข้าวปู้นอ้อน และ ข้าวจี่”

โครงการสร้างอัตลักษณ

Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม “ลำตับเตา”

โครงการสืบสานภูมิปัญ

Read more

กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นรองรับนักท่องเที่ยว “ขันหมากเบ่ง”

โครงการสร้างอัตลักษณ

Read more

การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T ตำบลอาฮีและตำบลร่องจิก

โครงการติดตาม การปฏิ

Read more

การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T ตำบลนาแขมและตำบลปากตม

โครงการติดตาม การปฏิ

Read more

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่การประกวดนวัตกรรมในรูปแบบ Work Based Education ครั้งที่ 1 วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564

การประกวดนวัตกรรมในร

Read more