การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนบทความวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 4 และ 5

Read more

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การประกาศผลการแข่งขันและรับมอบรางวัลการแข่งขันพร้อมเกียรติบัตรโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ FMS LRU Academic Challenge

การประกาศผลการแข่งขั

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ FMS LRU Academic Challenge

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more