สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดการแข่งขันการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบโปสเตอร์

โครงการแข่งขันทักษะว

Read more