ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชศรีมา ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา