เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันที่ 8-9 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก

Share to ...