การประขุมคณะกรรมการวิชาการ

การประขุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2562 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to ...