LRU Manage Open House 2019

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม open house 2019 ต้อนรับครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของแต่ล่ะสาขาวิชาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสำหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

Click >>ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

Share to ...