ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลยจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 9
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกภาพกิจกรรม >>ดูเพิ่มเติม

Translate »