อบรมเทคนิคการเรียนภาษาจีน

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้จัดอบรมเทคนิคการเรียนภาษาจีนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

Translate »