โครงการวันรุ่นยุคใหม่ สวมผ้าไทยร่วมอนุกรักษ์วัฒนธรรมไทย

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวันรุ่นยุคใหม่ สวมผ้าไทยร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<ดูภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่นี้>>

Share to ...