สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรม รางวัลผลงานนวัตกรรมด้านสื่อ (Story Telling) แยมไผ่จืด

8 ก.พ.2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมรางวัลผลงานนวัตกรรมด้านสื่อ (Story Telling) แยมไผ่จืด ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน PIM Business Innovation Showcase 2019 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

<<ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

Share to ...