โครงการอบรม”การบริการด้วยใจ”

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรมบริการด้วยใจ Service Mind วันที่17กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)

<<>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>

Share to ...