โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า

โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ : อบรมและฝึกปฏิบัติการทำขนมไทย “ขนมช่อม่วง และขนมปุยฝ้าย” วิทยากรโดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี เติมสายทอง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »