อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้พื้นฐาน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอบรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสารบริหารเวลาความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการปรับตัว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม