ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม