คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ออกบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ออกบริการวิชาการ ที่บ้านท่าดีหมี โดยการนำของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.เหมวดี กายใหญ่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับกลุ่ม OTOP บ้านท่าดีหมี อ.เชียงคาน จ.เลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม