อบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมนวัตกรรม

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมนวัตกรรม วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการทางธุรกิจ อาคาร 19

Translate »