โครงการพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ทักษะความคิด เปิดมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจในอาชีพยุคดิจิทัล ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้ารับฟัง โดยมี ดร.วิลเลี่ยม หล่อจิระชุณกุล ตำแหน่งงาน : IT Director (ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) บริษัท bekdon Richards estate agent ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากร วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »