พิธีมอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฝึกทักษะการสร้างสมรรถนะทางด้านภาษา“การสื่อสารภาษาจีนกับชีวิตประจำวัน”
ในวันที่ 11 มึนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย