การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการบัญชี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ด้วยวิธีระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference System) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรภัสสร์ อินทร์พาณิชย์ กรรมการ อาจารย์สุพจน์ เกตุดาว กรรมการและเลขานุการ ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัด อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »