การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยวิธีระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference System) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการและเลขานุการ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...