การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยวิธีระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference System) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร ประธานกรรมการ อาจารย์ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ กรรมการ ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา กรรมการและเลขานุการ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »