โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย OBS Studio และ camtasia studio วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม