โครงการการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

โครงการการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

คู่มือการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สอบผ่านโทรศัพท์

คู่มือการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สอบผ่านคอมพิวเตอร์

ลิงค์เข้าสอบสำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลิงค์เข้าสอบสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ลิงค์เข้าสอบสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์

ลิงค์เข้าสอบสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลิงค์เข้าสอบสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Share to ...