การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 5/2563
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคุณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...