การวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคุณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม