การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2563
วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม