โครงการเทคนิคการทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหนงทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม