การแข่งขัน “Startup Entrepreneurship for Student FMS 2020 ” โครงการ บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup)

การแข่งขัน “Startup Entrepreneurship for Student FMS 2020 ”
โครงการ บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup)
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »