สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วันที่ 23 สิงหาคม 2563
ณ ห้องพิมพ์ดีดภาษาไทย อาคารปฏิบัติการสหวิทยการการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร ๑๙)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »