การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 2/2563
วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »