การวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...