โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานสหกิจศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานสหกิจศึกษา”เรื่องการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพด้วยการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการการทำงานกิจกรรมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
วันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร ๑๙)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...